3 Dřeváci


My o nás                 Oni o nás                 Trocha historie                 Kontakt


Trocha historie


Jak začít? Asi tím, jak jsem jednou při?el k Cainovi a on mi řekl, ?e budou s Mirčou zakládat kapelu. Budou hrát jednak písničky, které napsal Caine a ve Znouzi mu nepro?ly, a pak také písně, které slo?ila Mirča. A jestli prý s nima chci hrát.
No a já řekl jo. Spok.

Domluvili jsme se, ?e dal?í týden v úterý a ve čtvrtek uděláme první pokusy o zkou?ku. Caine mi půjčil elektrickou kytaru, sám si vzal svojí speciálně laděnou dvoutónovou elektrickou kytaru a Mirča zpívala. Abysme já a Mirča zjistili, jak to vůbec vypadá, kdy? se hraje v kapele, zvolili jsme první píseň takovou, kterou jsme v?ichni znali. Byla to Znouzí ji? tehdy vyřazená píseň Ztracená Zem. Skutečně u? si nepamatuji (a mo?ná je to tak lep?í) jak ta na?e první zkou?ka probíhala. Kdy? jsme se nakonec rozcházeli, domluvili jsme se, ?e do čtvrtka ka?dý z nás vymyslí pro kapelu nějaké jméno.
Ve čtvrtek jsme se se?li a po krátké debatě zvítězil Cainův návrh: 3 Dřeváci.

U? tehdy na druhé zkou?ce jsem poznal Cainův neotřesitelný smysl pro vylep?ování zvuku ne muzikantskými dovednostmi, ale v?elijakými pomůckami a vynálezy. Pominu-li jeho největ?í vynález - dvoutónovou kytaru, její? vynalézání sahá do hlub?í historie, ne? mi byla dána poznat, byl jsem svědkem vývoje a výroby mnoha více či méně u?itečných prapodivností. Tehdy ve čtvrtek při?el "jen" se svými elektronickými bicími Yamaha, ze kterých pomocí pedálku vytáhl zvuk "?lapáku" a tím udával zbytku kapely tempo.

V té době se pomalu začalo blí?it období letních prázdnin, které, alespoň pro nás studující, znamenalo odjezd z města a to nejlépe někam hodně daleko. A jeliko? nikdo nemohl zaručit, ?e se po prázdninách opět sejdeme, bylo učiněno odvá?né rozhodnutí: To co jsme zatím nazkou?eli si nahrajeme. Shodou okolností se tou dobo okolo Caina mihl Martináč a byl okam?itě zachycen a přizván coby basová podpora. V této sestavě (hned na třetí zkou?ce s Martináčem) vznikla úplně první nahrávka 3 Dřeváků celkem příznačně nazvaná Pi?tící Kazeta.
Představte si, jak jste ve svých pěti letech vzali do ruky pastelky, nakreslili domeček, sluníčko, tatínka a maminku a vzpomeňte si, jak jste na ten obrázek byli hrdí. Zhruba stejnou uměleckou úroveň měla tahle na?e první nahrávka a stejně tak jsme na ni i my byli v té době py?ní. (Teda alespoň já :-)

Na podzim jsme se se?li, poslechli si nahrávku, podivili se, co v?echno jsme kdysi uměli a začali znovu zkou?et. Martináče jsme od nahrávání neviděli a jako jeho náhrada byl přizván pi?tec se ?edivým kloboukem, řečený Houba. Tento původně mandolínista se basy chopil sice statečně, leč jeho nad?ení netrvalo dlouho a kapelu po několika týdnech opustil.

Situace se zdála býti zoufalá, leč Caine vytáhl z klobouku dal?ího plzeňského umělce. A tak, kdy? jsme jednou při?li na zkou?ku, stál u Caina v pokojíku paňáček, tentokrát s hnědým kloboukem (ano Fíku, u? je to tady) - Karpi. Proto?e Karpi nejen ?e na basu uměl hrát, ale navíc ho to bavilo a chodil na zkou?ky pravidelně, znamenal jeho příchod pro Dřeváky velký krok kupředu. Připočteme-li je?tě to, ?e měl velmi dobře vyvinutý smysl pro rytmus, dalo by se jeho přijetí do Dřeváků přirovnat k men?í revoluci.
Tehdy také do?lo k přesunu Mirči za kompletní bicí soustavu, čím? kapela získala jeden ryze arytmický nástroj.

Ted kdy? jsme měli bicí (arytmika), basu (rytmiko-melodika) a dvě kytary (?um), zbývalo se poohlédnout po nějakém ryze melodickém nástroji. Tentokrát jsem já zalistoval ve své bro?ované paměti a vylovil jsem z klobouku osůbku jménem Magda - Pí??alka. Vyjímečnost tohoto na?eho nového člena tkvěla v tom, ?e na svůj nástroj - zobcovou flétnu - hrála ji? od svého narození a jako jediný člen kapely, snad s výjimkou Karpiho, na svůj nástroj hrát uměla. A jeliko? jí nevadilo hráti s diletanty, usídlila se v na?em spolku natrvalo.

Tehdy, řekl bych, skončilo první, asi tak roční, období 3 Dřeváků. Slo?ení kapely se na nějakou dobu ustálilo, a co víc, do?lo k na?emu prvnímu veřejnému vystoupení.


Live 24. 4. 1996
24. 4. 1996 - první historické vystoupení v Salesiánském klubu Past.
Zleva: Caine, Spok, Mirča a Pí??alka. Karpi se na fotku bohu?el neve?el.

První veřejné vystoupení proběhlo v Salesiánském středisku mláde?e v Plzni na Lobzích. Pozval nás tam On Dr. A. Pellar se svojí uměleckou skupinou PPLP, co? tehdy znamenalo Pellarův Pavilon Lehčích Případů. Doktor Pellar posbíral "lehce načaté" jedince z uměleckých kruhů a podařilo se mu s nimi secvičit takovou men?í besídku, skládající se částečně z přednesu básní některými pacienty a částečně z hudebního vystoupení probíhajícího pod taktovkou samotného o?etřovatele. Diváci, povět?inou sezvaní kamarádi a příbuzní, během vystoupení PPLP ú?asem oněměli a do toho neutuchajícího mlčení jsme nastoupili MY.

Arytmické tempo bicích začaly doplňovat podivné skřeky marně se vydávající za zpěv a do toho v?eho míchal se ?um rozladěných kytar. Leč sklidili jsme stejně bouřlivé ovace, jako ná? hostitel Pellarův Pavilon.

V této sestavě (Mirča: bicí, zpěv; Caine: dvoutónová elektrická kytara, zpěv; Spok: obyčejná elektrická kytara, zpěv; Karpi: baskytara, zpěv a Magda Pí??alka: zobcová flétna, zpěv) pak skupina fungovala asi tři a? čtyři roky.
Já osobně nazývám toto období zlatou érou 3 Dřeváků, nebo? to byla jediná doba, kdy jsme měli více ne? tři koncerty do roka. V Salesiánské Pasti jsme toho roku zahráli vícekrát. Na jednom koncertě si se Dřeváky dokonce zahrála a zazpívala Janka, osůbka, kterou do kapely přivedla Mirča. Janka s námi absolvovala několik zkou?ek, jeden koncert, a poté po několika dal?ích zkou?kách kapelu z osobních důvodů opustila.


Live 8. 11. 1996
8. 11. 1996 - Salesiánský klub Past - jediné vystoupení s Jankou.
Zleva: Pí??alka, Caine, Mirča, Spok, Janka a Karpi.

Toho roku jsme hráli nejen v klubu Past u Salesiánů, ale pronikli jsme i do plzeňského klubu "C" (který tehdy je?tě sídlil na Doubravce).
Skupina Disharmonici, kde v té době hrál Caine na bicí, tenkrát uspořádala v C-čku trojkoncert, který proběhl ve slo?ení Disharmonici, Laici, Disharmonici, 3Dřeváci a jako zlatý hřeb večera opět Disharmonici.


Live 3. 12. 1996
3. 12. 1996 - Klub C
Zleva: Pí??alka, Spok, Mirča a Caine. Karpi opět mimo záběr.

Pokračování pří?tě.
*
***
*

Sestava, ve které 3 Dřeváci nahráli CDesku Punkántry:

Caine
Caine zpěv
dvoutónová kytara
mandolína
tamburína
Tůto je SPOK
Spok
( e-mail )
zpěv
elektrická kytara
Magda - Pí??alka
Magda zpěv
zobcová flétna
Tendlencten se jmenuje PAVEL
Pavel
basová kytara
Magda
Magda zpěv
Tento pán jest PŘÉMA
Přéma bicí

(na nahrávce také občas: basa, el. & ak. kytara, klávesy, akordeon, "dechová sekce", zvony a jiné zvukové efekty a já nevím co je?tě :-)